Sevas

Dasha Sahasra Bhojan Seva
Ati Vishesh Seva

Ati Vishesh Seva

Rs.75,000.00

One day Samaradhana Seva
10 Days Annadana Seva
Udayasthaman Seva

Udayasthaman Seva

Rs.27,000.00

Maha Chandika Havana ( Navami Day )
Panchanaivedya Mahabhog
Chandika Havana (Daily)
Durga Havan

Durga Havan

Rs.7,550.00

Doodhpak Seva/ Paayasam Seva
One Day Annadana Seva

One Day Annadana Seva

Rs.5,500.00

Sarvalankar Seva

Sarvalankar Seva

Rs.3,500.00

Madhyanna Pooja

Madhyanna Pooja

Rs.3,000.00

Pushpa Alankar Seva
Durga Namaskar

Durga Namaskar

Rs.1,750.00

Ranga Pooja

Ranga Pooja

Rs.1,500.00

Ratri Pooja

Ratri Pooja

Rs.1,250.00

Vhar Bhet

Vhar Bhet

Rs.800.00

Saptashati Parayana
Panchamrita Abhishek
Deeparadhana Seva